k3

Kolumna Zygmunta III Wazy na Placu Zamkowym w momencie ukończenia budowy i uroczystego odsłonięcia 24 listopada 1644 roku była pierwszym nowożytnym pomnikiem w Europie przedstawiającym osobę świecką na kolumnie (do czasu odsłonięcia w 1810 roku napoleońskiej kolumny na paryskim placu Vendôme, była jedyną świecką kolumną na terenie Europy!). Od tego czasu nierozerwalnie wrosła w panoramę Warszawy i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta.

Pomnik składa się z ustawionej na cokole granitowej 22-metrowej, gładkiej kolumny o porządku korynckim, na której zwieńczeniu, na małym cokole przerwanym dodatkowym belkowaniem, znajduje się odlana z brązu figura króla. Statua przedstawia monarchę w zbroi, z orderem Złotego Runa na piersiach, w koronacyjnym płaszczu, zamkniętej koronie na głowie, z szablą w prawej dłoni i dużym krzyżem łacińskim w lekko zgiętej lewej.

Ten najstarszy i najwyższy świecki pomnik w Warszawie, stanął z inicjatywy króla Władysława IV. Chciał on w ten sposób upamiętnić nie tylko ojca Zygmunta III, ale również ukazać chwałę królewskiego rodu Wazów.

Tyle z historii… Jeśli chodzi o ciekawostki to, nie wiedzieć czemu z pomnikiem związana jest liczba „44”. Oto przykłady:

  1. Pomnik odsłonięto 1644 roku
  2. Zygmunt III Waza był 44 królem, o czym można przeczytać (po łacinie) na tablicy zachodnim na cokole
  3. Zygmunt III Waza panował 44 lata (o czym również mówi wspomniana tablica)
  4. Kolumna została wysadzona w powietrze tylko raz….oczywiście w czasie Powstania – 1944 rok!

I jak tu nie wierzyć w numerologię ??? :)

Na koniec tylko dopowiem, że w związku z budową trasy W-Z, kolumna została przesunięta o 6 metrów w kierunku północno-wschodnim i jest lekko obrócona.

Miłego.

k1 (1)
« 1 z 4 »

Pierwsze dwa zdjęcia to stara kolumna (XIX/XX w.), przy cokole fontanna z czterema trytonami z których tryskała woda; kolejne – ujęcie z góry i ostatnie to Google Earth i zielony kwadrat czyli usytuowanie kolumny przed wojną…

 

The Sigismund III Vasa column at Castle Square at the time of completion and the ceremonial unveiling on November 24, 1644 was the first modern monument in Europe depicting a secular person on a column (until the Napoleonic column in Paris in 1810 on the Place Vendôme in Paris was the only secular column in Europe !). Since then it has been inseparably incorporated into the Warsaw skyline and is one of the most recognizable symbols of the city.

The monument consists of a 22-meter smooth column placed on a granite pedestal with a Corinthian order, on which the top, on a small plinth interrupted by additional beams, is a bronze figure of a king. The statue depicts a monarch in armor, with the Golden Fleece on his chest, in a coronation cloak, a closed crown on his head, with a saber in his right hand and a large Latin cross in a slightly bent left.

The oldest and the highest secular monument in Warsaw, stood at the initiative of King Władysław IV. In this way he wanted to commemorate not only his father Zygmunt III, but also to show the glory of the royal house of the Vasa.

So much for history … When it comes to curiosities, it is not known why the number „44” is associated with the monument. Here are examples:

The monument was unveiled in 1644

The Sigismund III Vasa was the 44th king, what can you read (in Latin) on the western board of the plinth

The Sigismund III Vasa ruled 44 years (as also mentioned in the table)

The column was blown up only once … during the Rising in 1944!

 

And how can you not believe in numerology ??? :)

At the end, just add that in connection with the construction of the W-Z route, the column has been moved 6 meters towards the north-east and is slightly turned.

Have a Nice time.

The first two photos are an old column (XIX / XX century), with a fountain pedestal with four tritons from which water spurted; another one – a shot from above and the last one is Google Earth and the green square, i.e. the location of the column before the war…

k1 (1)
« 1 z 4 »