ymca2

Witajcie. Dziś o ciekawej historii organizacji, która na świecie została uwieczniona słynnym hitem z lat 70-tych ubiegłego wieku grupy Village People.

A co to ma wspólnego z Polską i Warszawą? Otóż YMCA (ang. Young Men’s Christian Association, pieszczotliwie „Ciocia Imcia”) przybyła wraz z niebieską armią gen. Józefa Hallera w 1919 roku, niosąc materialną i moralną pomoc osobom pokrzywdzonym w czasie I wojny światowej (m.in. opieką nad jeńcami wojennymi, repatriantami, zdemobilizowanymi żołnierzami, ubogimi studentami). Amerykańska YMCA zamknęła swoją działalność w Polsce w 1921 roku. Podjęto wówczas decyzję o powołaniu społeczno-wychowawczego Związku Młodzieży Chrześcijańskiej – Polska YMCA.

Okres dwudziestolecia międzywojennego był czasem prężnej działalności organizacji, wzrostu liczby członków, a także gromadzenia majątku – powstały m.in. stałe siedziby organizacji w Krakowie, Łodzi, Gdyni i właśnie w Warszawie. Dalszy rozwój Polskiej YMCA został zatrzymany dopiero w czasie II wojny światowej – jej działalność, jak wielu innych organizacji, została wówczas zakazana przez okupanta.

Reaktywowana w kwietniu 1945 roku, po czterech latach działalności została uznana przez władze komunistyczne za „narzędzie burżuazyjno-faszystowskiego wychowania, popierane przez zagranicznych mocodawców i sanacyjne czynniki rządzące”. Działalność organizacji została zakazana, a jej majątek znacjonalizowano.

Polska YMCA wznowiła swą działalność dopiero w roku 1990.

Wszyscy znamy budynek Teatru Buffo (róg Konopnickiej i Prusa), otóż ten nowoczesny jak na owe czasy budynek powstał jako siedziba właśnie polskiego oddziału międzynarodowej organizacji YMCA, mieścił zarówno pomieszczenia użyteczności publicznej, kryty basen, oraz znaczną liczbę lokali mieszkalnych.

Do tego organizacja posiadała prywatną plażę po stronie praskiej Wisły (na wprost wylotu ul. Walecznych na Saskiej Kępie). W pierwszych latach po II wojnie światowej tuż  przed nacjonalizacją wybudowano także przystań wioślarską YMCA przy Wale Miedzeszyńskim (tuż obok ślimaków mostu Łazienkowskiego). U schyłku lat 40-tych XX wieku był to dla architektów ostatni haust wolności (powojenny modernizm) przed nastaniem dyktatury socrealizmu.

Sam hit Village People został nagrany w 1978 roku przez zespól który reprezentował tzw. „gay disco”. Stał się międzynarodowym hitem, a twórcy słowami wokalisty zespołu Victora Willisa podkreślali, że wbrew powszechnej opinii, utwór nie jest formą gejowskiego hymnu, ale odzwierciedleniem „zabawy” młodzieży miejskiej w klubach YMCA :)

I teledysk :)

 

ymca1
« 1 z 7 »

Pierwsze dwa zdjęcia to siedziba YMCA przed wojną (m.in. z serwisu Warszawa1939), kolejne to otwarcie basenu w budynku w latach 30-tych. Następne to Teatr Buffo oraz przystań wioślarska dziś. Ostanie to mapa przedwojenna Warszawy z zaznaczoną plażą YMCA tuż przy Moście Poniatowskiego oraz Google Earth z lokalizacją Teatru Buffo d. YMCA.

 

Hello. Today, I’d like to share with you an interesting history of the organization, which has been immortalized by the famous hit from the 70s of the last century by Village People.

But what does this have to do with Poland and Warsaw? Well YMCA (Young Men’s Christian Association, affectionately called in PL as”Aunt IMCIA”) arrived  in 1919 with a „Blue Amy” of gen. Haller, carrying materials and moral assistance to victims during World War I (including care of prisoners of war, repatriates, the dismissed soldiers, poor students). American YMCA closed its operations in Poland in 1921. Then it was decided to establish a socio-educational Christian Youth Association – Polish YMCA.

The interwar period was a time of buoyant activity of the organization, increase of number of members, as well as the collection of property – organization’s head offices were established in Kraków, Łódź, Gdynia and in Warsaw. Further development of the Polish YMCA was stopped by Second World War – its activities, like many other organizations, was then banned by the Nazis.

Revived in April 1945, after four years of operation, it has been recognized by the communist authorities as a „tool of the bourgeois-fascist education, supported by foreign principals and “sanatia” ie. prewar government factors” Activities of the organization was banned and its assets were nationalized.

Polish YMCA has not resumed its activities until 1990.

We all know Buffo Theatre building (corner of Konopnicka and Prusa Streets), in fact this modern at that time building was built as the seat of the Polish branch of the international organization YMCA, housed both the public spaces, indoor pool, and a large number of residential units.

Organization also had a private beach on the side of the Vistula River in Praga District (in front of the Walecznych Street). In the first years after World War II just before the nationalization the YMCA rowing marina was built at Wał Miedzeszyński (next to the bridge Łazienkowki clover ramps). It was at that time architects’ last gasp of freedom (i.e. postwar modernism) before the advent of the dictatorship of socialist realism.

Village People hit itself was recorded in 1978 by a band which represented the so-called „gay disco”. It became an international hit, and the creators themselves in the words of their vocalist Victor Willis emphasized that, contrary to popular belief, the song is not a form of gay anthem, but a reflection of „fun” of urban youth clubs of YMCA :)


and a clip :)

 

ymca1
« 1 z 7 »

The first two pictures are the seat of YMCA before the war (including the picture from Warszawa1939 service), third – the opening of the swimming pool in the building in the 30’s. Next is the Theatre Buffo and the YMCA Boathouse today. The last is a map of pre-war Warsaw with marked YMCA beach next to the Poniatowski Bridge and Google Earth location of Buffo Theatre former YMCA.