h1

Witajcie,
chciałbym Wam tym razem przybliżyć historię słynnego Domu Mody Bogusława Herse, który mieścił się w wybudowanym w 1899 gmachu (wg projektu Józefa Hussa) pomiędzy ul. Marszałkowską, Erywańską (później Kredytowa), pl. Zielonym (następnie pl. Dąbrowskiego) i ul. Szkolną pod adresem Marszałkowska 150.
Założyciel – Bogusław Herse był potomkiem żołnierza napoleońskiego, który po nieudanej wyprawie na Moskwę pozostał w Polsce.

Firma rozwijała się w szybkim tempie (w międzyczasie przyłączyli się do niej bracia Bogusława), co na przełomie wieków zaowocowało właśnie nową siedzibą przy Marszałkowskiej.
Było to bardzo nowoczesny obiekt, posiadający telefony, windy, centralne ogrzewanie, a nawet własną elektrownię. Trzeba wiedzieć o tym, że elektryczność w Warszawie stała się powszechna dopiero w 1906 roku…
Budynek miał trzy elewacje frontowe, a główne wejście wiodło z narożnika ul. Marszałkowskiej i szerokiego przejścia do Placu Dąbrowskiego. Przy drzwiach stał szwajcar w liberii, który otwierał klientom drzwi, za którymi do salonów mody na piętrach prowadziły marmurowe schody.
Sprzedaż odbywała się na parterze i pierwszym piętrze, drugie zajmowali właściciele, trzecie wynajmowano lokatorom, zaś na czwartym szyto odzież. W 1926 budynek został znacznie uszkodzony przez pożar, po którym budynek został przebudowany (dobudowano jedną kondygnację według projektu Bohdana Pniewskiego), zresztą ponownie budynek płonął w 1930 roku.

Pod koniec lat międzywojennych po zamknięciu Domu Mody w gmachu mieściła się m.in. Polsko-Amerykańska Izba Handlowa. Około 1937 Elektrownia Warszawska ulokowała w budynku „Salon Demonstracyjny” promujący wykorzystywanie elektryczności, a przed budyniem pojawiła się reklama z żelazkiem autorstwa Z. Stępińskiego.
Budynek podzielił los wielu innych w mieście w czasie II wojny światowej, a ocalałe dwa piętra zburzono pod koniec lat pięćdziesiątych.

W związku z serialem o Eugeniuszu Bodo, warto wiedzieć, że w Domu Mody Bogusława Herse toczy się akcja przedwojennej komedii „Jego ekscelencja subiekt” właśnie z Bodo w roli głównej.

h3-770x323
« 3 z 10 »

Na pierwszym zdjęciu widzimy okazały budynek, drugie to pożar w 1930 roku, następnie wnętrze, kilka innych perspektyw (m.in. widać szerokie przejście między Marszałkowską a placem Dąbrowskiego) oraz reklama Domu Mody. Ostatnie to Google Earth i usytuowanie budynku oraz obecna zabudowa z zaznaczoną zieloną linią „bryły” byłego budynku.

Welcome,

I would like to show you this time the history of the famous Fashion House Bogusław Herse, which was located at the building built in 1899 (according to the design of Józef Huss) between ul. Marszałkowska, Erywańska (later Kredytowa), pl. Dąbrowskiego (then Zielony Square) and Szkolna Str. at 150 Marszałkowska Street.

The founder – Bogusław Herse was a descendant of a Napoleonic soldier, who after a failed expedition to Moscow remained in Poland.

 

The company was developing at a rapid pace (in the meantime, Bogusław brothers joined him), which at the turn of the century has resulted in a new headquarters at Marszałkowska.

It was a very modern facility, with telephones, elevators, central heating and even its own power plant. One must know that electricity in Warsaw only became common in 1906 …

The building had three front elevations, and the main entrance led from the corner of ul. Marszałkowska and a wide passage to Dąbrowski Square. At the door stood a swiss in livery, which opened doors to customers, behind which marble floors led to the fashion showrooms on the floors.

Sales took place on the ground floor and first floor, the second occupied the owners, the third was rented to the tenants, while on the fourth clothing was sewn. In 1926, the building was significantly damaged by a fire, after which the building was rebuilt (one floor was added according to the design of Bohdan Pniewski), and again the building was burning in 1930.

At the end of the inter-war years after the closing of the Fashion House, the building housed, among others, Polish-American Chamber of Commerce. Around 1937, Warsaw Power Plant located in the building „Demonstration Salon” promoting the use of electricity, and before the pudding appeared advertisement with an iron by Z. Stępiński.

The building shared the fate of many others in the city during World War II, and the remaining two floors were demolished at the end of the 1950s.

In connection with the series about Eugeniusz Bodo, it is worth knowing that at the Bogusław Herse Fashion House, the action of the pre-war comedy „His excellency the subject” is taking place with Bodo in the lead role.

h1-830x323
« 1 z 10 »

In the first picture we can see a magnificent building, the second is a fire in 1930, then the interior, several other perspectives (including a wide passage between Marszałkowska and Dąbrowskiego square) and the Fashion House advertising. The last is Google Earth and the location of the building and the current buildings with the green line of the former building marked out.