brama4

Witajcie, skoro nie dawno był 1 listopada dziś krótki wpis o najbardziej charakterystycznej bramie Cmentarza na Powązkach.

Mowa tu o Bramie Św. Honoraty, gdzie można znaleźć napis: „Ku czci zgasłej małżonki śp. Honoraty ze Zwolińskich Mieczysławowej Lansbergowej tę bramę wzniósł i Miastu Warszawie ofiarował w czerwcu 1915 r. w smutku pozostały – mąż”

Kim był fundator Bramy i dlaczego w tak niezwykły sposób postanowił uczcić pamięć swej małżonki?

Mieczysław Landsberg urodził się w drugiej połowie lat 60-tych XIX w, ukończył Wydział Medyczny Uniwersytetu Kijowskiego i przez długi czas praktykował w Moskwie, następnie przeprowadził się do Warszawy. Był skromnym człowiekiem i lekarzem, nie dbał o rozgłos czy karierę naukową, natomiast dał się poznać jako filantrop, wspierając biedną ludność Stolicy. Zmarł niedługo po swojej ukochanej żonie tj. 1 lipca 1916 r.

Honorata z d. Zwolińska, pierwszego ślubu Jeziorowska, drugiego Landsbergowa zmarła 25 stycznia 1915 r. „po krótkich lecz ciężkich cierpieniach”5. Nekrolog prasowy podpisał mąż
i syn.

Wygląda, że ich małżeństwo było wyjątkowo udane, świadczy o tym krótkie epitafium poświęcone Pani Honoracie: „szlachetnej żonie, serdecznej przyjaciółce, prawej Polce” przez „zrozpaczonego męża”.

O tym, że był tak mocno związany z żoną świadczą jego starania (w ciężkich czasach I wojny światowej) o tak oryginalne uczczenie pamięci żony. Na początku marca 1915 r. Landsberg wystąpił do Magistratu Warszawskiego z propozycją sfinansowania bramy, wykonanej wg jego rysunku. Po trzech miesiącach brama już stała, a w połowie czerwca 1915 roku dokonano poświęcenia tej nowej ozdoby Cmentarza Powązkowskiego.

Co przedstawia sama Brama?

Z pozoru niewiele ma wspólnego ze św. Honoratą (V w n.e.), od ul. Powązkowskiej wejścia na cmentarz broni rycerz, stylizowany nieco na rzymskiego legionistę. W istocie jest to milles Dei (rycerz boży), który uzbrojony w boskie emblematy zwycięża zło (węża). Natomiast po drugiej stronie wejścia na cmentarz filar bramy zdobi wieniec pogrzebowy ze wstęgą oraz wpisanym weń symbolem pokoju i Chrystusa (PX).

Zło zostało zwyciężone (martwy wąż), a za bramą rozciąga się kraina wiecznego, spokojnego życia (symbol PAX, lampki oliwne na skrzydłach bramy)

brama1
« 1 z 5 »

 

Hello, since not long ago it was November the 1st today short entry about the most characteristic gate at Powazki cemetery.

It is all about the Gate St. Honorata, where you can find the inscription:

„In honor of the passed wife Honorata with Zwolińskich Mieczysławów Lansbergowej the gate raised and the City of Warsaw offered in June 1915. Remained in sorrow – husband ”

Who was the founder of the Gate and why so unusually decided to honor the memory of his wife?

Mieczyslaw Landsberg was born in the late 60’s of the nineteenth century, he graduated from the Faculty of Medicine of the University of Kiev, and for a long time practiced in Moscow, then moved to Warsaw. He was a modest man and a doctor, he did not care about fame or academic career, but established himself as a philanthropist, supporting the poor population of the capital. He died shortly after his beloved wife, ie. July 1st, 1916 r.

Honorata with d. Zwolińska, the first wedding Jeziorowska, second Landsberg died Jan. 25, 1915 r., „After a short but severe suffering”. Press obituary was signed by husband and her son.

It seems that their marriage was very happy, evidenced by the brief epitaph dedicated to Lady Honorata „noble wife, a warm friend, a right Polish woman” by „desperate man”.

The fact that he was so closely connected with his wife were his efforts (in tough times of World War I) to such genuinely honor the memory of his wife. In early March 1915 Landsberg applied to the Municipality of Warsaw with a proposal to finance the gate, made by his drwaings. After three months, the gate has already been erected, and in mid-June 1915 this new ornament of  Powazki Cemetery was devoted.

What represents the Gate?

With seemingly little in common with St. Honorata (fifth century AD), from the Powązkowska Street entrance to the cemetery guards the knight, slightly stylized as Roman legionary. In fact, this is milles Dei (God’s knight), who armed with divine emblems overcomes evil (serpent). While on the other side of the entrance to the cemetery Gate pillar is adorned with a funeral wreath with ribbon and with a symbol of peace and Christ (PX).

Evil has been defeated (dead snake), and the gate extends to the land of the eternal, peaceful life (symbol PAX, oil lamps on the wings of the gate).

brama1
« 1 z 5 »