Lista usług:

 • przegląd rynku biurowego i magazynowego w Warszawie i okolicach – wstępna selekcja nieruchomości;
 • oferta najlepszych obiektów dla Klienta;
 • doradztwo w zakresie wszelkich aspektów finansowych ofert (czynsz, opłaty eksploatacyjne, budżet na aranżację itd.);
 • organizacja prezentacji w wybranych obiektach;
 • sporządzenie krótkiej listy;
 • negocjacje finansowe;
 • negocjacje umowy najmu m.in.:
  • doradztwo w aspekcie zapisów prawnych
  • architektura biura (magazynu) / plan aranżacji
  • wycena planu (zakres materiałowy / ceny)
  • audyt zakresu opłat eksploatacyjnych
 • porównanie „zielonych” cech budynków i ich wpływ na wysokość opłat indywidualnych (m.in. energia elektryczna);
 • nadzór nad pracami aranżacyjnymi;
 • doradztwo w wyborze dostawców mebli biurowych;
 • organizacja przeprowadzki do nowej siedziby.

 

List of services:

 • an overview of the office and warehouse market in Warsaw and its surroundings – the pre-selection of property;
 • offer the best facilities for the Client;
 • advising on all aspects of financial offers (rent, utilities, budget arrangement etc. );
 • organization of presentations of selected objects;
 • drawing up a short list;
 • financial negotiations;
 • negotiation of the lease, among others:
  • advice in terms of legal provisions
  • architecture of offices (warehouses ) / space plan
  • pricing plan (scope of materials / price)
  • audit of the service charges;
 • comparing ” green” features of the buildings and their impact on the amount of individual charges (including electricity);
 • supervising adaptation works;
 • consultancy in selection of suppliers of office furniture;
 • organization of moving to new location.

 

Tomasz Stachurski

+48 664 13 36 13

t.stachurski@treyst.pl